THOU ART LORD

Diabolou Archaes Legeones

Eosforos

Apollyon